Sekretesspolicy

Välkommen till Lexmarks webbsida om sekretess och tack för visat intresse. Vårt program, Privacy@Lexmark, är avsett att informera om vilken typ av personuppgifter som vi kan samla in och de åtgärder som vi vidtar för att skydda dig.  Lexmark strävar efter att utforma produkter, tjänster, processer och lösningar som ser till att dina personuppgifter hanteras korrekt och är skyddade. Därför tillämpar vi följande erkända sekretessprinciper i allt vi gör:

 • Transparenta meddelanden och informerade val
 • Laglig användning
 • Dataåtkomst
 • Dataintegritet
 • Dataminimering
 • Datasäkerhet
 • Begränsad delning
 • Ansvar för överföring av data

Privacy@Lexmark är en dedikerad organisation vars enda syfte är att genomföra, marknadsföra och behålla en företagskultur som förstår och respekterar din rätt till integritet. Kontakta oss enligt nedan om du har några frågor eller behöver hjälp i någon fråga om sekretess.

Vänliga hälsningar,
ditt P@L-team.


Vad är personuppgifter?

Lexmark har ett brett synsätt på personuppgifter för att skydda dig på bästa sätt. Vanligtvis omfattar ”personuppgifter” all information som avser en identifierad eller identifierbar person (i stället för ett företag eller en organisation). En identifierbar person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, vad gäller till exempel namn, ID-nummer, adress, anställnings-ID, befattning eller telefonnummer. Till exempel är Jenny Alvarez som bor på Lexmarkvägen 123 med telefonnummer 859-123-4567 en identifierbar person:  hennes namn, adress och telefonnummer är alla exempel på persondata.  Andra typer av personuppgifter kan vara mindre uppenbara, som en IP-adress eller andra typer av nätidentifierare.

Vad omfattas av detta meddelande?

Detta meddelande omfattar alla personuppgifter som samlas in för användningen av våra webbplatser, våra produkter och våra tjänster.  Om vår sekretesspolicy i något avseende skiljer sig från vad som beskrivs i detta meddelande, kommer vi att informera om det i samband med att vi ber att få dina uppgifter.

Vissa sidor på våra webbplatser kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part. Vi stöder inte och har ingen kontroll över sekretesspolicyn eller innehållet gällande sådana webbplatser. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom sekretesspolicyn på varje plats du besöker, inklusive vår.

Vissa produkter och lösningar som vi erbjuder kan innehålla flera varumärken eller erbjuds tillsammans med produkter och lösningar från andra företag. Dessa produkter och lösningar kan ingå i andra registreringsförfrågningar eller villkor. Om du registrerar dig eller använder dessa produkter kan både vi och det andra företaget få den information som du anger. Vi väljer våra affärspartner med omsorg, men vi stöder inte och har ingen kontroll över sekretesspolicyer eller innehåll från tredjepartsföretag.

När samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter när du kontaktar eller gör affärer med Lexmark, som exempelvis när

 • du köper produkter eller tjänster
 • du registrerar dina produkter
 • du begär support för en produkt
 • du begär nedladdningar av programvara
 • du skapar ett användarkonto (inloggningsuppgifter)
 • du begär information eller material (t.ex. faktablad eller nyhetsbrev)
 • du deltar i undersökningar och utvärderingar
 • du deltar i kampanjer, tävlingar eller reklamgåvor
 • du ansöker om en tjänst eller skickar ditt CV
 • du eller någon du arbetar för ingår ett avtal med oss
 • du skickar frågor eller kommentarer till oss.

Vilka typer av personuppgifter samlar vi in?

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter från dig som exempelvis

 • ditt för- och efternamn
 • din befattning/titel och företagsnamn
 • din bostadsadress, faktureringsadress eller annan fysisk adress (inklusive gatuadress, ort och postnummer)
 • din e-postadress
 • ditt telefonnummer
 • din utbildningsbakgrund, tidigare arbetslivserfarenhet och befattningar av intresse (i samband med jobbsökande)
 • annan identifiering som gör det möjligt för Lexmark att kontakta dig fysiskt eller via e-post
 • information som vi samlar in online från dig och administrerar i samband med ditt konto, t.ex. ditt användarnamn och lösenord
 • annan information som du ger oss när du använder vår webbshop eller kommunicerar med oss.

Vi kan även registrera den IP-adress som du använder när du kopplar upp dig mot internet. En IP-adress är ett unikt ID som används av enheter för att identifiera och kommunicera med varandra på Internet.

Du behöver inte ge oss personuppgifter bara för att besöka vår webbplats, men vi samlar in viss information med hjälp av cookies och annan teknik som beskrivs i vårt meddelande om cookies.

Om dina personuppgifter kommer till oss från tredje part (till exempel från din arbetsgivare), kräver vi att denna tredje part innehar juridiska rättigheter att samla in och tillhandahålla dina data.

Lexmark gör ingen aktiv marknadsföring eller inriktad kommunikation gentemot barn eller medveten insamling av deras uppgifter. Vi uppmuntrar föräldrar och förmyndare att aktivt ta del i deras barns aktiviteter online och intressen.

Hur använder vi din information?

Vi, liksom alla företag, använder de personuppgifter som samlas in på flera olika sätt. Exempel:

 • att använda våra webbplatser
 • att uppfylla dina önskemål om information
 • att registrera dina produkter
 • att behandla din jobbansökan
 • att göra så att du kan delta i tävlingar och undersökningar
 • att tillhandahålla service och support
 • att genomföra inköp som du har begärt
 • att hålla reda på dina önskemål relaterat till vår kontakt med dig
 • att tillhandahålla support och underhåll på dina Lexmark-produkter
 • att fullfölja vårt avtalsbaserad ansvar med ditt företag.

Vi kan också använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig. Vi kan använda dina personuppgifter för att skicka vissa obligatoriska servicemeddelanden, som välkomstbrev, faktureringspåminnelser, information om tekniska serviceproblem, säkerhetsvarningar, programuppdateringar och andra supportmeddelanden.  Om du vill ha marknadsföringsmaterial från oss kan vi även använda dina personuppgifter för att bekräfta den möjligheten där så behövs och för att marknadsföra produkter, tjänster och specialerbjudanden.

De personuppgifter som vi handhar kan lagras, överföras, kombineras med andra data och på annat sätt bearbetas, i enlighet med våra sekretessprinciper.

Dina rättigheter

Dina rättigheter avseende dina personuppgifter varierar beroende på jurisdiktion och kan inbegripa:

 • Rätt till fullständig information om vilka uppgifter som vi samlar in, varför vi samlar in dem och om vi avser att överföra dem.
 • Rätt att få tillgång till dina uppgifter och åtgärda eller uppdatera eventuella fel.
 • Rätt att radera uppgifterna.
 • Rätt att bli meddelad.
 • Rätt att begränsa användningen av personuppgifterna.
 • Rätten att invända mot vissa former av bearbetning.
 • Rätt att anföra klagomål hos tillförordnad tillsynsmyndighet.

Om du bor i EEA eller Schweiz, finns i avsnittet nedan, personliga Data rättigheter EEA och Schweiz.

Om vår användning av dina personuppgifter är baserad på ditt medgivande kan du ta tillbaka det när som helst genom att kontakta oss skriftligen enligt nedan eller via Global Preference Center. Vi informerar dig om konsekvenserna av återkallat samtycke.

Kontakta oss

Du får gärna ställa frågor om detta meddelande eller vår behandling av personuppgifter genom att kontakta oss via e-post eller skriftligen till de fysiska adresserna som anges nedan. Det mest effektiva svaret får du genom att använda e-postadressen till P@L. När vi tar emot skriftliga frågor är det vår policy att kontakta den enskilda användaren och besvara frågorna så snart som möjligt. Vi undersöker och försöker lösa eventuella frågor eller problem relaterat till personuppgifter eller vårt sekretessprogram i enlighet med principerna i detta meddelande.

E-post

privacy@lexmark.com

Brev

Lexmark International Technology Kft.
Data Protection Officer
Lechner Ödön fasor 8.
Millennium Tower III., 2nd floor
1095 Budapest
Hungary.

Ytterligare kontaktinformation

Du kan även kontakta ditt lokala Lexmark-kontor via kontaktinformationen som finns på Lexmarks olika webbplatser.

 

När du kontaktar oss ber vi dig att uppge namn, adress, eventuell e-postadress som du har angett på vår(a) webbplats(er) och en beskrivning av i vilket sammanhang som du har angett uppgifterna (till exempel när du registrerade en produkt eller för att ta emot nyhetsbrev). I syfte att skydda din integritet och ge säkerhet vidtar vi även rimliga åtgärder för att kontrollera din identitet innan vi utför något.

Ändringar i detta meddelande

Vi går igenom vår efterlevnad av denna sekretesspolicy regelbundet. Om vi ändrar detta meddelande kommer vi att lägga upp det reviderade meddelandet här, tillsammans med datum för ändring. Vid betydande ändringar kan vi även lägga upp ett meddelande på vår startsida. Eventuella ändringar börjar att gälla från och med datumet för ändringen.


Våra sekretessprinciper

Följande avsnitt innehåller en mer detaljerad beskrivning av våra sekretessprinciper.

Meddelande om tillämpning av personuppgifter

Det är Lexmarks avsikt att vara helt transparent i sin insamling och användning av personuppgifter. Vi meddelar dig när vi samlar in personuppgifter för att förklara syftet till varför vi gör insamlingen.  Detta meddelande är avsett att hjälpa dig göra ett genomtänkt val. Vi gör vårt yttersta för att tillhandahålla information och på ett tydligt och enkelt sätt förklara varför vi ber om att få dina uppgifter.

Vi tillhandahåller meddelande om vilka typer av uppgifter vi samlar in, hur de ska användas, hur de hämtas (om det inte redan framgår), vilka som får ta del av uppgifterna och hur lång tid de sparas. Ett exempel finns i våra Global Preference Center. Om vi inte har varit tydliga eller om du har några frågor eller problem ber vi dig att kontakta oss.

Vi använder inte uppgifterna i något annat syfte än vad som anges i meddelandet. Om du eller din arbetsgivare väljer att ingå avtal eller annan företagsrelation med Lexmark kan vi kontakta dig i anknytning till sådan företagsrelation vid behov.

I de flesta fall kan du bara välja att inte tillhandahålla oss dina personuppgifter. Om du väljer att inte tillhandahålla dina personuppgifter som vi begär om online, kan du ändå besöka de flesta av våra webbsidor, men du kanske inte har åtkomst till vissa alternativ, erbjudanden och tjänster som avser vårt samarbete med dig.

Laglig användning

Beroende på i vilket sammanhang som vi samlar in personuppgifter baseras Lexmarks användning och bearbetning av data på ett eller flera av följande:

 • ditt samtycke
 • uppfyllelse av skyldighet gentemot dig
 • vår efterlevnad av gällande lag, regel eller annan juridisk skyldighet
 • ett behov av att skydda dina eller en annan fysisk persons viktiga intressen, eller
 • vårt företags eller tredje parts viktiga intressen där sådant intresse åsidosätter ditt personliga intresseområde eller dina grundläggande rättigheter.

Lexmark kontrollerar regelbundet syftet med att samla in data för att se till att vår datainsamling stöder rimliga affärsbehov.

Dataåtkomst

Dina personuppgifter tillhör dig. Vi ger dig så mycket åtkomst och information som vi rimligtvis kan för att uppdatera eller ändra de personuppgifter som vi har hand om. I förekommande fall har vi även en metod för att återkalla ditt samtycke, begära en kopia eller överföring av dina uppgifter samt även ta bort dina personuppgifter. Tänk på att varje sådan begäran måste vara giltig och enligt gällande lag, och vi kan behöva begära ytterligare uppgifter från dig för att kunna agera på lämpligt sätt. Vi åtgärdar varje begäran i enlighet med gällande lag.

Dataintegritet

Lexmark vidtar rimliga åtgärder för att se till att de personuppgifter som vi behandlar är korrekta, fullständiga och aktuella genom att uppmuntra dig att uppdatera dina personuppgifter som krävs.

Vi strävar efter att hålla dina personuppgifter korrekt registrerade. Vi har implementerat teknik, hantering av processer och policyer för att underhålla informationens korrekthet. Vi erbjuder personer rimlig åtkomst för att granska och uppdatera sina personuppgifter.

Dataminimering

Lexmarks metod är att samla in så få personuppgifter som möjligt för angivet syfte. Det är även vår policy att behålla personuppgifterna endast så länge som krävs för att uppfylla det affärsbehov som insamlingen avser. När affärsbehovet har löpt ut raderas personuppgifterna som rutin. I vissa fall måste personuppgifterna bevaras längre än någon av oss kanske förväntar sig på grund av juridiska skäl.

Datasäkerhet

Vi ser seriöst på det förtroende du ger oss och arbetar hårt för att kunna införliva informationssäkerhet i våra system, våra produkter och våra tjänster. Vi använder oss av ett globalt team med säkerhetsansvariga medarbetare som anger standarder och övervakar uppfyllande av ett antal affärssäkerhetspolicyer.

För att skydda mot obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande eller manipulation av dina personuppgifter, använder vi oss av lämpliga fysiska, tekniska, organisatoriska och administrativa åtgärder.

Lexmarks produkter och tjänster är utformade med sekretess och säkerhet i åtanke genom testade metoder som Secure Development Lifecycle och Privacy Impact Assessments. Våra enheter har blivit erkända över hela världen år efter år för sina tillförlitliga säkerhetsalternativ och vår organisation har fått säkerhetsrelaterade certifieringar som t.ex. ISO 27001.

Dela data

Vi ser till att hålla dina personuppgifter konfidentiella. Vi kommer inte sälja, hyra ut, handla med eller leasa dina personuppgifter till andra. Såvida vi inte har ditt tillstånd kommer vi inte att använda eller dela dina personuppgifter på ett sätt som inte är relaterat till vad vi anger vid det tillfälle som du tillhandahåller uppgifterna eller enligt styrande avtal. Vi använder oss av tjänstleverantörer och underleverantörer (”agenter”) som utför vissa funktioner för vår räkning. Till exempel kan dessa agenter leverera produkter till dig, tillhandahålla produktservice och support, underhålla våra teknikinformationssystem och hjälpa oss med legitim marknadsföring och kommunikationsinitiativ. Dessa agenter tillåts behandla personuppgifter endast för att utföra tjänsterna som anges av Lexmark. De måste bibehålla konfidentialiteten av uppgifterna och får inte använda dem för andra ändamål. Alla agenter måste ha ingått skriftliga villkor med Lexmark som kräver att agenten följer villkor som inte får ha sämre skydd än Lexmarks egna sekretesstandarder.

Överföringar över gränserna

Vi är en global organisation med kontor och kunder över hela världen. För att effektivt bedriva vår verksamhet och tillhandahålla service måste alla typer av data, inte bara personuppgifter – kunna överföras och nås av Lexmarks enheter runtom i världen enligt denna sekretesspolicy och enligt internationella datasekretesstandarder.

EEA och Schweiz

Vi kan i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning och gällande lokala lagar, lagra, överföra och behandla personuppgifter i USA eller andra länder där vi har anläggningar. Genom att du använder vår webbplats eller våra tjänster, godkänner du att sådana överföringar till andra länder. Avseende överföring av personuppgifter utanför EEA har vi sammanställt lämpliga avtal för dataöverföringsbehandling baserat på standardiserade dataskyddsbestämmelser som fastställts av EU-kommission i enlighet med gällande lag (se artikel 46 (2) (c) i GDPR samt EU-kommissionens beslut 2010/87 den 5 februari 2010 om standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till processorer som etablerats i tredje land).

1. Personuppgiftsrättigheter – EEA (European Economic Area) och Schweiz

Om dina personuppgifter bearbetas av Lexmark är du en registrerad person i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”) och Schweizisk lag och har följande rättigheter mot Lexmark som kontrollant:

 • Rätt till tillgång

Du har rätt att få bekräftat från Lexmark om dina personuppgifter bearbetas eller inte av oss.

Om så är tillämpligt kan du begära att Lexmark ger dig följande information:

 • a. syftet med behandlingen av dina personuppgifter;
 • b. berörda kategorier av personuppgifter;
 • c. mottagare eller kategorier av mottagare som dina personuppgifter har eller kommer att lämnas ut;
 • d. den förväntade tidsperiod som dina personuppgifter lagras, eller, om den här information inte kan lämnas, villkoren som används för att fastställa tidsperioden;
 • e. rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av bearbetning eller rätt till att motsätta sig sådan bearbetning;
 • f. rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av bearbetning eller rätt till att motsätta sig sådan bearbetning;
 • g. rätt att anföra klagomål hos en tillsynsmyndighet, där personuppgifterna inte samlats in från dig som registrerad person, all tillgänglig information om deras källa;
 • h. förekomst av automatiskt beslutsfattande, inklusive marknadsföring samt, åtminstone i sådana fall, meningsfull information om den aktuella systematiken, samt betydelsen och förväntade konsekvenserna av sådan bearbetning för dig.

Du har rätt att få information om dina personuppgifter kommer att överföras till ett tredje land eller en internationell organisation. I samband med detta kan du begära att få meddelande om lämpliga säkerhetskontroller som tillämpas i samband med sådan överföring.

2. Rätt till rättelse

Du har rätt till rättelse och/eller kompletterande av dina personuppgifter från Lexmark om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga.

3. Rätt till begränsad bearbetning

Du har rätt till begränsad bearbetning av dina personuppgifter under följande förhållanden:

 • om exaktheten av personuppgifterna ifrågasätts av dig, vilket innebär att under en period så måste Lexmark verifiera exaktheten av personuppgifterna
 • om bearbetningen är olaglig och du avvisar raderingen av dina personuppgifter och begär begränsad användning av dina personuppgifter
 • om Lexmark inte längre behöver dina personuppgifter för behandling, men du behöver dem för att införa, utöva eller försvara juridiska rättigheter och krav
 • om du har invändningar mot och det har ännu inte fastställts om behöriga skäl hos Lexmark, som kontrollant, åsidosätter dina egna rättigheter

Om behandlingen av dina personuppgifter har begränsats, kan sådana personuppgifter, med undantag av lagring, bearbetas endast med ditt tillstånd, eller vid avsikt att införa, utöva eller försvara juridiska rättigheter eller krav, eller för att skydda en annan fysisk persons rättigheter eller juridiska enhet, eller på grund av viktigt allmänintresse.

Om bearbetning har begränsats under något av dessa villkor, kommer du att informeras av Lexmark innan begränsningen upphör.

4. Rätt att radera

Du har rätt att kräva att Lexmark raderar dina personuppgifter utan dröjsmål under någon av följande omständigheter:

 • personuppgifterna inte längre behövs för det syfte som de samlats in för eller på annat sätt bearbetades
 • du återkallar ditt medgivande som avser de uppgifter som bearbetades och det inte finns någon annan juridisk grund för bearbetning av dina personuppgifter
 • du motsätter dig bearbetning av dina personuppgifter och det finns inga övergripande legitima skäl för bearbetning av dina personuppgifter
 • dina personuppgifter har bearbetats olovligt
 • dina personuppgifter måste raderas för efterlevnad av juridiska förpliktelser där Lexmark är kontrollant eller
 • dina personuppgifter har samlats in i samband med erbjudna tjänster i informationssamhällstjänster.

Om Lexmark har gjort dina personuppgifter offentliga och är skyldig att radera dem måste Lexmark, med hänsyn till tillgänglig teknik och kostnaden för implementering, vidta rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder för att informera tredje parter som bearbetar dina personuppgifter som du har begärt att de ska radera alla kopplingar till, eller kopior av, dessa personuppgifter.

Det finns ingen rätt till radering om och i gällande fall då bearbetning krävs:

 • för att utöva rättigheterna till yttrandefrihet och informationsfrihet
 • för att uppfylla juridiska förpliktelser som kräver bearbetning under gällande lag där Lexmark är kontrollant eller för resultatet av en uppgift som utförs i samhällets intresse eller vid utövandet som led i Lexmarks agerande som kontrollant
 • på grund av allmänt intresse inom folkhälsoområdet
 • av arkiveringsskäl av allmänt intresse eller
 • vid införande, utövande eller försvar av juridiska rättigheter och krav.

5. Rätt att bli meddelad

Om du har utövat din rätt till rättelse, radering eller begränsning av bearbetning, måste Lexmark meddela alla mottagare som dina personuppgifter har avslöjats för vid sådan rättelse, radering eller begränsning av bearbetning, såvida det inte fastställs vara omöjligt eller medför oproportionerliga arbetsinsatser och kostnader.

Du har rätt att få information om dessa mottagare från Lexmark.

6. Rätt till datamobilitet

Du har rätt att få ta emot, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format, de personuppgifter som du har gett till Lexmark. Dessutom har du rätt att överföra dessa data till en annan kontrollant utan att hindras, förutsatt att

 • bearbetningen baseras på medgivande eller är avtalad; och
 • bearbetningen utförs med automatiserade metoder.

När du utövar din rätt till datamobilitet, har du även rätt att få dina personuppgifter överförda direkt från en kontrollant till en annan, om det är tekniskt möjligt. Eventuellt utövande av rätt till dataportabilitet får inte inverka på friheter eller rättigheter för tredje part.

Rätt till dataportabilitet gäller inte vid bearbetning av personuppgifter som krävs för att utföra en aktivitet som utförs i samhällets intresse eller vid utövandet som led i agerandet som kontrollant.

7. Rätt att upphäva medgivande till databehandling

Du har rätt att upphäva ditt medgivande till behandling av dina personuppgifter när som helst. Återkallande av medgivande påverkar inte lagenlig databehandling som har utförts före återkallandet.

8. Rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndighet

Förutom vad som gäller i eventuella andra administrativa eller rättsmedel som finns tillgängliga för dig, har du rätt att anföra klagomål hos en tillsynsmyndighet, i synnerhet i det land där du vistas stadigvarande eller har din arbetsplats eller där den misstänkta överträdelsen inträffade, om, enligt din åsikt, bearbetningen av dina personuppgifter bryter mot gällande lag.