Yleiset Käyttö- ja Kauppaehdot | Lexmark Finland

Yleiset Käyttö- ja Kauppaehdot

NÄITÄ EHTOJA SOVELLETAAN KAIKKIIN TÄLTÄ SIVUSTOLTA TEHTÄVIIN TUOTE- TAI PALVELUHANKINTOIHIN. LUETTEHAN SEURAAVAT EHDOT HUOLELLISESTI. NE SISÄLTÄVÄT TÄRKEÄÄ TIETOA OIKEUKSISTANNE JA VELVOLLISUUKSISTANNE SEKÄ OSTOIHINNE SOVELTUVIA RAJOITUKSIA.

Tätä Lexmark-sivustoa, joka sijaitsee URL-osoitteessa www.lexmark.fi (“Sivusto”), omistaa ja sitä hallinnoi Lexmark Nordic L.L.C.:n sivuliike Lexmark Finland, Säterinkatu 6 – 02600 Espoo, Suomi (“Lexmark” tai “Me”) ja sitä voidaan käyttää Lexmarkin myydessä teille tuotteita.

1. YLEISET EHDOT

Näitä Yleisiä Käyttö- ja Kauppaehtoja sovelletaan Lexmarkin ja teidän (“Asiakas” tai “Te”) välisessä suhteessa koskien Sivuston käyttöä ja Sivustolta tehtyjä ostoksia. Lexmark ei sitoudu mahdollisesti käyttämiinne ristiriitaisiin sopimusehtoihin, ellei se toisin erikseen kirjallisesti ilmoita. Avaamalla Sivuston ja/tai tekemällä Sivustolla tilauksen, sitoudutte noudattamaan näitä Yleisiä Käyttö- ja Kauppaehtoja. Nämä Yleiset Käyttö- ja Kauppaehdot muodostavat ainoan sopimuksen Lexmarkin ja Asiakkaan välillä tämän sopimussisällön osalta ja ne syrjäyttävät ja korvaavat kaikki aikaisemmat tai samanaikaiset suulliset ja kirjalliset sopimukset.

2. TARJOUS, VAHVISTUS JA HYVÄKSYMINEN SEKÄ MAKSAMINEN

2.1

Lexmarkin Sivustolla julkaisemat tarjoukset ovat Asiakkaalle osoitettuja, sitomattomia kehotuksia tilata tuotteita. Kaikki hinnat, hintatarjoukset ja kuvaukset, joita Sivustolla esitetään tai joihin siellä viitataan, ovat riippuvaisia saatavuudesta, eivät muodosta sitovaa tarjousta ja voidaan peruuttaa tai niitä voidaan muuttaa milloin tahansa ennen kuin Lexmark nimenomaisesti hyväksyy tilauksenne (kuten jäljempänä tarkemmin esitetään). Myynninedistämistarjoukset ja –hinnat ovat voimassa vain rajoitetun ajan.

2.2

Siitä huolimatta, että Lexmark tekee kaikkensa varmistaakseen Sivustolla esitettävien tuotteiden saatavuuden, Lexmark ei voi taata, että kaikkia tuotteita on varastossa tai välittömästi saatavilla tilausta tehdessänne. Lexmark voi peruuttaa tilauksenne (ilman korvausvastuuta), mikäli Lexmark ei kykene käsittelemään tai täyttämään tilausta. Mikäli Lexmark ei voi täyttää sopimusta, koska tilattua tuotetta ei ole saatavilla, Lexmark ilmoittaa Teille asiasta ilman aiheetonta viivästystä ja joka tapauksessa 30 päivän kuluessa siitä, kun olette tehneet tilauksen. Lexmark palauttaa kaikki aiemmin mahdollisesti suorittamanne tuotetta koskevat maksut.

2.3

Tekemänne tilaus katsotaan Lexmarkille tehdyksi tarjoukseksi ostaa tuotteita tai palveluita näiden Yleisten Käyttö- ja Kauppaehtojen mukaisesti. Tilaus on riippuvainen Lexmarkin myöhemmästä hyväksynnästä.

2.4

Ennen sanottua hyväksyntää saatte automaattisen sähköpostivahvistuksen tilauksestanne. Huomaattehan, ettei sanottu automaattinen vahvistus ole virallinen tilaushyväksyntä.

2.5

Tilauksenne hyväksytään ja sopimus syntyy, kun hyväksymme tarjouksenne joko nimenomaisesti sähköpostilla tai, kun tilauksenne tai sen osa lähetetään ja/tai palvelut aloitetaan (“Hyväksyntä”). Hyväksynnän jälkeen lähetämme Teille tilauksestanne sähköpostitse vahvistuksen, joka sisältää kaupan pääasialliset ehdot sen mukaan kuin kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:ssä säädetään (“Tilausvahvistus”).

2.6

Voimme säilyttää tietoja vastaanottamistamme tilauksista, vahvistuksista, hyväksymisestä ja muista sopimustiedoista kohtuullisen ajan Hyväksynnän jälkeen. Varmistakaa, että tulostatte omaan säilytykseenne kopion kaikista sanotuista asiakirjoista sekä Yleisistä Käyttö- ja Kauppaehdoista, vaikka kirjallisesta pyynnöstä saatamme voida tarjota Teille jäljennöksiä.

2.7

Koko laskutettava määrä erääntyy laskusta ilmenvänä eräpäivänä. Tuotteet maksetaan luottokortilla. Lexmark voi laskuttaa osan tilauksesta erikseen. Kaikkiin tilauksiin sovelletaan Lexmarkin Lexmark-merkittyjä tuotteita koskevaa normaalia hinnoittelumenettelyä. Lexmark ei vastaa hinnoittelu-, kirjoitus- tai muista virheistä sen tarjouksissa ja Lexmark pidättää itsellään oikeuden peruuttaa kaikki sellaiset tilaukset, jotka johtuvat sanotuista virheistä.

3. VELVOLLISUUTENNE

3.1

Vakuutatte, että tilausta tehdessänne antamanne tiedot ovat ajan tasalla, sisällöllisesti oikein ja riittäviä, jotta Lexmark voi täyttää tilauksenne.

3.2

Vastuullanne on huolehtia käyttäjätilinne tietojen ylläpidosta ja niiden päivittämisestä meille viivytyksettä tietojen paikkansapitävyyden ja täydellisyyden varmistamiseksi sekä varmistaa tietojen (ja minkä tahansa Teille annetun Sivustolle pääsyn ja/tai tuotteiden oston mahdollistavan salasanan) salassa pitäminen luvattoman käytön estämiseksi.

3.3

Jollei toisin ole sovittu tai sovellettavasta laista muuta johdu, kaikki tuotteisiin tai palveluihin liittyvät tarjotut takuut koskevat Teitä vain siinä tapauksessa, että olette kyseisten tuotteiden tai palveluiden käyttäjä ettekä niiden jälleenmyyjä.

3.4

Ilman Lexmarkin nimenomaista, etukäteistä ja kirjallista suostumusta ei tule olettaa, että tuotteeseen liittyisi jokin Lexmarkin tai tuotteen valmistajan, lisenssinantajan tai toimittajan antama takuu, sitoumus tai muu velvollisuus.

4. LAKISÄÄTEINEN PERUUTTAMISOIKEUS

Teillä on oikeus peruuttaa tilaus minkä tahansa syyn perusteella tai ilman mitään syytä 14 (neljäntoista) päivän pituisena ajanjaksona joko ilmoittamalla peruuttamisesta kirjallisesti (esim. kirjeitse, faksilla, sähköpostilla) Lexmarkille tai – mikäli tuote on toimitettu Teille ennen peruuttamisajan päättymistä – palauttamalla tuote Lexmarkille. Peruuttamisaika lasketaan alkavaksi siitä, kun olette vastaanottanut Tilausvahvistuksen, joka tapauksessa se ei ala ennen tuotteen vastaanottamista (tai mikäli kyseessä on useampi samantyyppisiä tuotteita koskeva toimitus, ennen ensimmäinen toimituksen vastaanottamista). Peruuttamisajan noudattamiseksi riittää, että peruuttamisilmoitus on lähetetty tai tuote palautettu oikea-aikaisesti.

Peruuttaminen palauttamalla tuote tulee osoittaa seuraavaan osoitteeseen:

Lexmark
European Distribution Center
Zoning Industriel Liège Logistics
Rue Louis Blériot, 5
4460 Grâce-Hollogne
Belgia

Peruuttamisilmoituksen voi tehdä internetissä seuraavaa linkkiä seuraamalla: Ilmoitus lopettamisesta

Tai sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen: mylxkeurope@lexmark.com

Peruuttamisilmoituksen tai palautettavan tuotteen voi vaihtoehtoisesti lähettää postitse seuraavaan osoitteeseen:

Lexmark Finland
Hevosenkenkä 3
02600 ESPOO

Mikäli Asiakas on tehnyt pätevän peruuttamisilmoituksen, kumpikin osapuoli palauttaa toiselle osapuolelle kaikki maksut, tuotteet sekä muut edut, jotka osapuoli on saanut toiselta osapuolelta (esim. korko). Mikäli ette kykene palauttamaan vastaanottamianne tuotteita tai etuja Lexmarkille kokonaan tai osittain, taikka pystytte palauttamaan tuotteita ainoastaan alhaisemmassa kunnossa, Teidän on korvattava tästä Lexmarkille aiheutunut vahinko. Peruutuksesta huolimatta saatatte olla maksuvelvollinen peruutusta edeltävältä ajalta. Sanottua ei sovelleta, mikäli irtaimen esineen alhaisempi kunto on aiheutunut pelkästä tuotteen tarkastamisesta, esimerkiksi sellaisesta tuotteen tarkastamisesta, jonka olisitte voinut tehdä tavallisessa kaupassa. Mikäli tuotteen alhaisempi kunto johtuu tuotteen asianmukaisesta käytöstä, voit välttää korvausvastuun Lexmarkia kohtaan ryhtymällä käyttämään tuotetta siten, kuin se ei olisi omaisuuttasi ja pidättymällä sellaisista toimista, jotka saattavat huonontaa tuotteen arvoa. Postipakettilähetyksinä palautettavat tuotteet palautetaan Lexmarkin vastuulla. Tuotteiden palauttaminen postipakettilähetyksenä on maksutonta kuluttaja-asiakkaille.

Muut kuin kuluttaja-asiakkaat maksavat palautuksesta aiheutuvat kulut, mikäli toimitettu tuote vastaa tilattua tuotetta. Muutoin tuotteen palauttaminen on maksutonta.

Sellaiset tuotteet, joita ei voi palauttaa postipakettilähetyksenä, noudetaan Asiakkaan luota ja tällöin Asiakas on velvollinen maksamaan noutamisesta aiheutuvat kulut. Mikäli tuotteen palauttaminen vaati erityistä kuljetusta esimerkiksi sen painon tai koon takia, Asiakas on velvollinen maksamaan kuljetuksesta aiheutuvat kulut. Osapuolten korvaus- ja hyvitysvelvollisuudet on toteutettava 30 (kolmenkymmenen) päivän mittaisen ajanjakson kuluessa. Tämä ajanjakso alkaa osaltasi kulua siitä päivästä, jolloin peruuttamisilmoitus on lähetetty tai tuote on palautettu, ja Lexmarkin osalta siitä päivästä, jolloin peruuttamisilmoitus tai tuote on vastaanotettu.

5. TOIMITUS, VAARANVASTUU, OMISTUKSENPIDÄTYS

5.1

Lexmark toimittaa tuotteita vain Suomessa sijaitseviin paikkoihin. Sivustolla, tilausvahvistuksessa, hyväksynnässä tai muualla ilmoitetut toimitusajat/-aikataulut ovat arvioita. Lexmark pyrkii parhaansa mukaan pysymään esitetyissä toimitusajoissa/ -aikatauluissa, mutta Lexmark ei sitoudu lähettämään tuotteita tai aloittamaan palveluita tiettynä päivänä tai päivinä eikä Lexmark ole vastuussa viivästyksistä tai laiminlyönneistä.

5.2

Tilatut tuotteet toimitetaan antamaanne, voimassa olevaan ja Hyväksynnässä ilmoitettuun suomalaiseen osoitteeseen (“Toimitusosoite”). Teidän tulee tarkistaa Toimitusosoite Lexmarkin antamista vahvistuksista ja hyväksymisilmoituksesta ja ilmoittaa mahdollisista virheistä tai laiminlyönneistä välittömästi Lexmarkille. Pidätämme oikeuden veloittaa Teiltä kaikki Toimitusosoitteeseen tilauksen tekemisen jälkeen tekemistänne muutoksista aiheutuneet ylimääräiset kulut.

5.3

Mikäli kieltäydytte vastaanottamasta tai laiminlyötte näiden Yleisten Käyttö- ja Kauppaehtojen mukaisesti tarjottujen tuotteiden vastaanottamisen, siirtyy vastuu tuotteista ja niiden vahingoittumisesta joka tapauksessa Teille, ilman että tällä on vaikutusta Lexmarkin muihin oikeuksiin tai oikeussuojakeinoihin.

5.3.1

Lexmarkilla on oikeus saada toimitetuista tuotteista tai palveluista välittömästi maksu kokonaisuudessaan sekä vaihtoehtoisesti joko panna toimitus täytäntöön Lexmarkin parhaaksi katsomalla tavalla tai varastoida tuotteet vastuullanne;

5.3.2

Olette velvollinen vaadittaessa maksamaan kaikki tuotteiden varastoinnista aiheutuneet kulut sekä kaikki ylimääräiset kulut, jotka aiheutuvat sanotusta tuotteiden vastaanottamisesta kieltäytymisestä tai vastaanoton laiminlyönnistä;

5.3.3

Lexmarkilla on oikeus 30 päivän kuluttua sovitusta toimituspäivästä hävittää tuotteet haluamallaan tavalla ja Lexmark voi kuitata tuotteen myynnistä saamiaan summia teiltä oleviin saataviinsa

5.4

Silloin kun Lexmark toimittaa tuotteet erissä, jokainen erä muodostaa oman erillisen sopimuksensa eikä virhe yhdessä tai useammassa erässä anna Teille oikeutta peruuttaa sopimusta kokonaisuudessaan tai mitään sen myöhempiä eriä.

5.5

Jollei toisin ole näissä Yleisissä Käyttö- ja Kauppaehdoissa määrätty, kaikki omistukseen liittyvät oikeudet, riskit ja edut, mukaan lukien riski tuotteiden katoamisesta ja vahingoittumisesta, muttei niihin rajoittuen, siirtyvät Teille silloin, kun tuotteet lähetetään Lexmarkilta tai sen edustajalta. Mikäli uskotte, että jokin ostamanne tuote puuttuu, on väärä tai vahingoittunut, Teidän tulee ilmoittaa tästä Lexmarkille kohtuullisessa ajassa siitä, kun olette havainneet virheen, ja joka tapauksessa kahden kuukauden kuluessa virheen havaittuanne. Lähetysajat ovat vain arvioita.

5.6

Lexmark pidättää itsellään tuotteiden omistusoikeuden kunnes hankintahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

6. HINTA

Hinnat sisältävät soveltuvan arvonlisäveron (ALV).

Lexmark pidättää oikeuden viivästyttää tuotteiden lähettämistä kunnes tuotteet on kokonaisuudessaan maksettu silloin, kun maksussanne on virhe. Lisäksi Lexmarkilla on tällöin oikeus niin tahtoessaan veloittaa viivästyskorkoa sovellettavan korkokannan mukaan, määrätä jälkikäteisiä veloituksia ja saada hyvitystä muista virheestänne aiheutuneista vahingoista.

7. OHJELMISTOT

7.1

Mikäli toimitettu tuote on ohjelmisto tai sisältää ohjelmiston (“Ohjelmisto”), joko Lexmark tai asianmukainen lisenssinantaja/oikeudenhaltija on lisensoinut Ohjelmiston loppukäyttäjää koskevan asianmukaisen lisenssisopimuksen mukaisesti tai muiden Ohjelmistoon ja/tai tuotteeseen sisältyvien lisenssiehtojen mukaan (“Lisenssiehdot”). Lisäksi:

7.1.1

Sanottua Ohjelmistoa ei ole lupa kopioida, muokata, kääntää, tarjota saataville, jakaa, muuntaa, muunnella, purkaa, panna osiin, kääntää tai yhdistää mihinkään muuhun ohjelmistoon, muussa määrin kuin (i) Lisenssiehdoissa on sallittu, tai (ii) sovellettava laki nimenomaisesti antaa tähän oikeuden, jota ei voida sopimuksella rajoittaa.

7.1.2

Mikäli avaatte Ohjelmiston suojakalvon ja/tai murratte lisenssisinetin ja/tai käytätte Ohjelmistoa, Yleisten Sopimusehtojen ja soveltuvan palautuskäytännön mukaista palautus- ja hyvitysoikeuttanne sovelletaan vain siinä määrin kuin sovellettavissa Lisenssiehdoissa määrätään.

7.1.3

Siinä määrin kuin Lexmark ei ole nimenomaisesti muuta kirjallisesti ilmoittanut tai asiaankuuluvista Lisenssiehdoista ei muuta johdu, Ohjelmisto toimitetaan ’sellaisena kuin se on’, eli ilman takuita, laatuun, käyttötarkoitukseen sopivuuteen, toimivuuteen tai kuvauksen vastaavuuteen liittyviä vakuutuksia eikä Lexmark tarjoa virheiden/puutteiden korjaamista. Kääntykää Lisenssiehtojen puoleen määritelläksenne oikeutenne Ohjelmiston valmistajaa, lisenssinantajaa tai toimittajaa kohtaan.

8. LEXMARKIN RAJOITETTU KAUPALLINEN TAKUU

8.1

Tuotekohtaista takuuta koskevista tiedoista katso Lexmarkin Rajoitettu Kaupallinen Takuu joko tuotekuvauksessa ja/tai jokaisen Lexmark-tuotteen mukana tulevasta takuuselostuksesta. Mikäli Lexmark-tuotteen kanssa ilmenee takuuaikana ongelmia, seuratkaa takuuselostuksessa esitettyjä ohjeita tai soittakaa puhelinpalveluun takuuselostuksessa ilmoitettuun numeroon.

8.2

Lexmarkin tarjoama valmistajatakuu, Lexmark-takuu, on maksuton, ja sitä sovelletaan niiden takuiden lisäksi, joihin Teillä on mahdollisesti oikeus sopimuksen, lainsäädännön tai tapaoikeuden perusteella.

9. TAKUU

9.1

Takuun osalta noudatetaan mitä soveltuvassa lainsäädännössä määrätään.

9.2

Mikäli hankitte tuotteen kaupallisiin tarkoituksiin tai itsenäisenä ammatinharjoittajana, takuuta koskeva oikeutenne päättyy 12 kuukauden kuluttua tuotteen toimituksesta.

10. VASTUUT

10.1

Lexmarkilla on rajoittamaton vastuu sellaisesta henkeen tai terveyteen kohdistuneesta vahingosta, jonka Lexmark, sen laillinen edustaja tai sen asiamies on todennäköisesti aiheuttanut. Lisäksi Lexmarkilla on rajoittamaton vastuu kaikista sellaisista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet Lexmarkin, sen laillisen edustajan tai sen asiamiehen tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Edelleen Lexmarkilla on rajoittamaton vastuu henkilö- ja esinevahingosta, joka on aiheutunut tuotevastuulain piiriin kuuluvassa tilanteessa.

10.2

Lexmark vastaa tietojen häviämisestä, joka on johtunut törkeästä huolimattomuudesta, mikäli olette ryhtyneet toimenpiteisiin varmistaaksenne, että sanotut tiedot varmuuskopioidaan kohtuullisin väliajoin, ja että ne voidaan rekonstruoida kohtuullisin kustannuksin.

10.3

Lexmark on vastuussa tavallisesta huolimattomuudesta vain siinä tapauksessa, että Lexmark tai sen laillinen edustaja tai sen asiamies syyllistyy sellaiseen olennaiseen sopimusrikkomukseen, joka vaarantaa sopimuksen tarkoitusten saavuttamisen. Tällöin vastuu kuitenkin rajoittuu sekä määrältään että perusteeltaan sellaisiin vahinkoihin, jotka ovat olleet kohtuullisesti Lexmarkin ennakoitavissa sopimuksen tekohetkellä vallinneiden olosuhteiden perusteella. Mikäli saatte korvausta aiheutuneesta vahingosta kyseessä olevaa vakuutustapahtumaa varten hankkimastanne vakuutuksesta, Lexmarkin vastuu rajoittuu siihen määrään, josta ette saa korvausta sanotusta vakuutuksestanne sekä aiheutuneisiin vakuutussidonnaisiin menetyksiin (esim. koron menetys vakuutusasian sopimiseen saakka, korotetut vakuutusmaksut, jne.).

10.4

Vastuu muiden kuin kuluttaja-asiakkaiden kärsimistä puhtaista varallisuusvahingoista on poissuljettu (esim. tuotannon menetys, katteen menetys). Lexmark ei ota vastuuta vahingoista tai menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet ylivoimaisesta esteestä (force majeure), tai viivästyksistä tai rikkomuksista, jotka ovat aiheutuneet olosuhteista, joiden ei voida katsoa kohtuullisesti kuuluvan Lexmarkin vaikutuspiiriin.

10.5

Subject to section 10.1, Lexmark assumes no liability for any damages or losses caused by force majeure or for any delay or breaches caused by circumstances beyond the reasonable control of Lexmark.

11. HENKILÖTIEDOT JA YKSITYISYYDEN SUOJA

11.1

Lexmark noudattaa toiminnassaan henkilötietolakia eikä se käsittele tietoja, joista Teidät voidaan tunnistaa tai jotka voidaan yhdistää Teihin, muutoin kuin tässä Kappaleessa 10 sekä Lexmarkin Tietosuojaselosteessa (“Tietosuojaseloste”) esitetyllä tavalla.

11.2

Luovuttamalla henkilötietojanne tilauksen yhteydessä annatte suostumuksenne kyseisten henkilötietojenne käsittelyyn tilauksenne toteuttamiseksi, mukaan lukien suorittamienne maksujen käsittely, sen mukaisesti, mitä Lexmarkin Tietosuojaselosteessa on esitetty. Erityisesti hyväksytte, että Lexmark voi kerätä, käyttää ja säilyttää osaa tai kaikkia seuraavista henkilötiedoista, jotka olette toimittaneet tai toimitatte Lexmarkille nyt kyseessä olevaan Sopimukseen liittyen: yhteystiedot ja vastaavat postiosoitteet, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot, syntymäaika, maksutiedot, jne. (jäljempänä ”Henkilötiedot”).

11.3

Tiedot, mukaan lukien Henkilötiedot, säilytetään sähköisessä tietokannassa, jota hoitaa Lexmark Inernational, Inc. Yhdysvalloissa sijaitsevilla servereillä. Lexmark ja Lexmark International Inc. käyttävät Henkilötietoja ainoastaan siten kuin on tarpeen tilauksenne täyttämiseksi, mukaan lukien suorittamienne maksujen käsittely. Henkilötietojen ja muiden tietojen Yhdysvaltoihin luovuttamisen osalta Lexmark International Inc. on EU Safe Harbour –ohjelman auktorisoitu jäsen ja tarjoaa siten riittävän tietosuojan tason.

11.4

Luottotietojen tarkistamista ja suorittamienne maksujen käsittelemistä varten Lexmark saattaa tietyissä tilanteissa luovuttaa Henkilötietojanne palveluidentarjoajille, mukaan lukien maksupalveluntarjoajat.

11.5

Tekemienne tilausten suojaamisesta huolehditaan siten, että palvelintamme suojaava turvaohjelma kryptaa Henkilötietonne, mukaan lukien luotto- tai pankkikorttinumerot, nimen ja osoitteen. Tämä tarkoittaa, että antamanne kirjoitusmerkit muunnetaan koodikielisiksi ja siirretään turvallisesti Internetin välityksellä.

12. HUOMAUTUS TEKIJÄNOIKEUKSISTA JA TAVARAMERKEISTÄ

12.1

Kaikki tekstit, grafiikat, logot, painikekuvakkeet, kuvat, audio-leikkeet, digitaaliset lataukset, tietokokonaisuudet ja Lexmarkin omistamat ohjelmistot (ja tällaisen sisällön koonnokset) ovat Lexmarkin, Lexmark International Inc.:n ja/tai niiden sisällöntarjoajien omaisuutta ja niitä suojataan tekijänoikeus- ja tavaramerkkilaeilla.

12.2

Kaikki merkit, grafiikat, logot, otsikot, painikekuvakkeet, kirjaimistot, palvelunimikkeet, tietokokonaisuudet ja ohjelmistot, joita Lexmark tai Lexmark International Inc. eivät omista, kuuluvat niiden omistajille, jotka voivat olla tai olla olematta Lexmarkin tai Lexmark International Inc.:n tai niiden sisällöntarjoajien tytäryhtiöitä, sidosyhtiöitä tai olla niiden rahoittamia. Sivustoa tai mitään siellä olevaa materiaalia ei saa kopioida, jäljentää, muokata, julkaista uudelleen, ladata, postittaa, siirtää, jakaa missään muodossa tai millään tavalla, taikka muutoin hyödyntää kaupalliseen tarkoitukseen ilman Lexmarkin etukäteistä kirjallista suostumusta.

13. SOVELLETTAVA LAKI

Osapuolten väliseen Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, paitsi kun sovelletaan yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (ns. YK:n kauppalaki).

14. MUUTOKSET NÄIHIN YLEISIIN KÄYTTÖ- JA KAUPPAEHTOIHIN

Lexmark pidättää oikeuden muuttaa näitä Yleisiä Käyttö- ja Kauppaehtoja milloin tahansa. Mikäli Lexmark tekee Yleisiin Käyttö- ja Kauppaehtoihin muutoksia, se julkaisee muutetut sopimusehdot tässä yhteydessä muutoksen päivämäärällä varustettuna. Kaikki muutokset tulevat voimaan vasta muutospäivästä.

15. MUUT EHDOT

15.1

Teillä ei ole oikeutta luovuttaa, siirtää tai antaa toiselle taikka pyrkiä luovuttamaan, siirtämään tai antamaan toiselle näistä Yleisistä Käyttö- ja Kauppaehdoista johtuvia oikeuksianne.

15.2

Teillä ei ole oikeutta vastavaateiden kuittaukseen, paitsi kun kyseiset vastavaateet on todettu oikeiksi lainvoimaisella tuomioistuimen päätöksellä tai Lexmark on hyväksynyt vastuun sanotuista vastavaateista. Teillä ei ole oikeutta millään perusteella vastustaa toteuttamista elleivät sanotut vastavaateet ole peräisin samasta tapahtumasta.

15.3

Hyväksytte, että nämä Yleiset Käyttö- ja Kauppaehdot syrjäyttävät kaikki aikaisemmat, suulliset ja kirjalliset, nimenomaiset ja hiljaiset sopimukset, sitoumukset ja toimintatavat välillämme. Yleiset Käyttö- ja Kauppaehdot syrjäyttävät kaikki muut ehdot, jotka sisältyvät tai joihin viitataan muualla sekä kappatavan, käytännöt ja kaupankäynnin menettelytavat. Kaikki väitetyt vastakkaiset ehdot ovat näin ollen poissuljettu siinä laajuudessa, kuin on laillisesti mahdollista. Lexmark varaa oikeuden muuttaa näitä Yleisiä Käyttö- ja Kauppaehtoja, sovellettavan lain mahdollistamissa määrin, ilmoitettuaan siitä Teille kirjallisesti etukäteen – ja näin ollen muutokset Yleisiin Käyttö- ja Kauppaehtoihin ovat riippuvaisia teidän oikeudestanne torjua muutokset Lexmarkin ilmoittamalla siitä kirjallisesti, ottaen huomioon kaikki tilaukset, joista on annettu Hyväksyntä mutta joita ei ole vielä täytetty.

15.4

Oikeuksista luopuminen jotakin näiden Yleisten Käyttö- ja Kauppaehtojen kohtaa koskien ei ole sitova, ellei luopumista koskeva ilmoitus ole Lexmarkin kirjallisesti laatima ja allekirjoitettu. Luopuminen jonkin ehdon rikkomiseen liittyvistä oikeuksista ei muodosta luopumista mistään myöhemmistä rikkomuksista tai ehdoista.

15.5

Sivustolta hankittuihin tuotteisiin voidaan liittää lisäehtoja, joihin Te sitoudutte, ellette palauta tuotetta käyttämättömänä, 30 päivän kuluessa sen ostosta ja samanaikaisesti ilmoita Lexmarkille kirjallisesti lisäehtojen torjumisesta.

15.6

Mikäli jokin näiden Yleisten Sopimusehtojen kohta on kokonaan tai osaksi pätemätön, sillä ei ole vaikutusta jäljelle jääneiden ehtojen pätevyyteen.

15.7

Lexmarkilla on oikeus antaa kolmansille osapuolille alihankinnaksi teidän kanssanne tehdyn hankintasopimuksen täytäntöönpanovelvoitteet. Täten hyväksytte, että Lexmark voi siirtää mitä tahansa tästä kauppasopimuksesta johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia alihankkijalle.

15.8

Sitoudutte ja vakuutatte, että olette ostamassa tuotteita vain omaan sisäiseen käyttöönne ettekä jälleenmyyntiin tai maastavientiin.

Lexmark, maaliskuu 2012