Almindelige betingelser og vilkår for salg og brug | Lexmark Danmark

Almindelige betingelser og vilkår for salg og brug

DISSE BETINGELSER OG VILKÅR GÆLDER FOR ETHVERT PRODUKT OG ENHVER TJENESTEYDELSE, DER INDKØBES PÅ DETTE WEBSTED. FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR BØR LÆSES OMHYGGELIGT. BESTEMMELSERNE HERI INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER OM BRUGERENS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER SAMT OM DE BEGRÆNSNINGER, DER GÆLDER FOR INDKØB PÅ DETTE WEBSTED.

Dette Lexmark-websted (“Webstedet”), www.lexmark.dk, ejes og drives af Lexmark Denmark, filial af Lexmark Nordic L.L.C., USA, Birkerød Kongevej 150B, 1. sal, DK-3460 Birkerød, Danmark (“Lexmark” eller “Vi”), og anvendes af Lexmark til salg af produkter.

1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Disse almindelige betingelser og vilkår er gældende i forholdet mellem Lexmark og kunden (“Kunden”) for brug af dette Websted og Kundens indkøb af produkter på dette Websted. Lexmark er ikke bundet af eventuelle betingelser og vilkår, som Kunden måtte anvende, medmindre Lexmark skriftligt godkender sådanne betingelser og vilkår. Når man går ind på dette Websted og/eller afgiver en ordre, accepterer man at være bundet af disse Almindelige Betingelser og Vilkår. Disse Almindelige Betingelser og Vilkår udgør den samlede aftale mellem Lexmark og Kunden i relation til genstanden for de enkelte aftaler, og de træder i stedet for og har forrang frem for enhver tidligere indgået skriftlig eller mundtlig aftale.

2. TILBUD, ACCEPT OG BETALING

2.1

Tilbud offentliggjort af Lexmark på dette Websted udgør ikke et bindende salgstilbud til Kunden. Priser og beskrivelser, der findes eller henvises til på dette Websted, gælder så længe lager haves og udgør ikke et tilbud, og de kan til enhver tid trækkes tilbage eller ændres (med undtagelse af priser angivet på Webstedet, der er faste priser), inden Lexmark udtrykkeligt godkender Kundens ordre (som beskrevet nedenfor). Særtilbud og særlige priser gælder i begrænsede perioder.

2.2

Lexmark træffer enhver foranstaltning for at sikre, at de produkter som vises på Webstedet også lagerføres, men Lexmark kan dog ikke garantere, at vi har alle varer på lager, når Kunden afgiver en ordre. Lexmark er berettiget til at annullere Kundens ordre (uden ansvar), hvis Lexmark ikke kan gennemføre eller opfylde ordren. I sådanne tilfælde refunderer Lexmark betaling erlagt for ordren.

2.3

En ordre afgivet af en Kunde udgør et tilbud fra Kundens side om at købe et produkt eller en tjenesteydelse i henhold til disse Almindelige Betingelser og Vilkår med forbehold for Lexmarks efterfølgende godkendelse.

2.4

Inden Lexmark fremsender endelig godkendelse, genereres en automatisk e-mail som bekræftelse på modtagelse af ordren. Bemærk venligst, at denne automatisk genererede bekræftelse ikke udgør endelig og formel ordrebekræftelse.

2.5

Lexmarks endelige ordrebekræftelse betragtes som givet og endelig aftale indgået, når Lexmark udtrykkeligt accepterer ordren pr. e-mail eller ved hel eller delvis afsendelse af ordren/påbegyndelse af tjenesteydelserne (“Bekræftelsen”).

2.6

Vi opbevarer modtagne ordrer, godkendelser, bekræftelser eller andre aftaler i en rimelig periode efter Bekræftelsen. Vi kan fremsende kopier heraf efter anmodning. Det henstilles dog, at kunden selv sørger for at printe disse dokumenter samt et eksemplar af disse Betingelser.

2.7

Det samlede fakturabeløb forfalder til betaling på fakturadatoen. Betaling for produkterne skal foretages med kreditkort. Lexmark kan foretage særskilt fakturering af en delordre. Lexmarks almindelige prispolitik for Lexmark-produkter gælder for alle ordrer. Lexmark hæfter ikke for eventuelle fejl i prisangivelser, trykfejl, fejl i billedmateriale eller andre fejl i Lexmarks tilbud. Lexmark forbeholder sig ligeledes ret til at annullere eventuelle ordrer, der måtte blive afgivet på grundlag af sådanne fejl.

3. KUNDENS FORPLIGTELSER

3.1

Det er Kundens ansvar at sikre, at oplysninger der opgives i forbindelse med ordreafgivelse er nøjagtige, fuldstændige og korrekte, således at Lexmark på grundlag heraf kan ekspedere ordren.

3.2

Det er ligeledes Kundens ansvar straks at opdatere brugeroplysninger hos os, således at oplysningerne til enhver tid er nøjagtige og fuldstændige. Sådanne oplysninger (samt det password der anvendes af Kunden for at få adgang til Webstedet og/eller købe produkter) skal beskyttes af Kunden for at forhindre uautoriseret adgang.

3.3

Medmindre andet aftales, eller andet fremgår af gældende lov, vil eventuelle garantier for produkter eller tjenesteydelser kun gælde i forhold til Kunden, idet det forudsættes, at Kunden selv bruger og ikke videresælger de pågældende produkter og tjenesteydelser.

3.4

Kunden er uberettiget til på noget tidspunkt at give garantier eller påtage sig forpligtelser på Lexmarks vegne eller på vegne af en producent, licensgiver eller leverandør uden Lexmarks forudgående udtrykkelige samtykke.

4. FORTRYDELSESRET

Kunden har 14 dages fortrydelsesret ved skriftlig henvendelse (f.eks. pr. brev, fax, e-mail) til Lexmark. Hvis en ordre er leveret til Kunden inden udløbet af denne frist, kan produktet returneres til Lexmark. Fortrydelsesretten regnes fra det tidspunkt, hvor Kunden skriftligt informeres om denne fortrydelsesret, dog tidligst fra det tidspunkt hvor Kunden modtager produktet (eller hvis der er flere leverancer af samme produkttype, når Kunden har modtaget den første leverance) og under alle omstændigheder i henhold til Forbrugeraftalelovens bestemmelser om oplysningspligt i kapitel 4. Fortrydelsesretten betragtes som overholdt, hvis meddelelse om fortrydelse afsendes eller produktet returneres rettidigt.

Hvis man ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende ved at returnere produktet, skal det sendes til:

LEXMARK
European Distribution Center
Zoning Industriel Liège Logistics
Rue Louis Blériot, 5
4460 Grâce-Hollogne
Belgien

Meddelelse om at fortrydelsesretten gøres gældende kan sendes elektronisk til: Meddelelse om tilbagetrækning

eller til følgende e-mailadresse: mylxkeurope@lexmark.com

Meddelelse om at fortrydelsesretten gøres gældende kan også sendes til nedenstående adresse:

Lexmark Denmark,
Birkerød Kongevej 150B, 1. sal,
DK 3460 Birkerød,
Danmark

Hvis fortrydelsesretten gyldigt kan udnyttes, skal begge parterne returnere eventuelle betalinger, produkter eller andet modtaget fra den anden part (f.eks. rente). Hvis Kunden ikke er i stand til at returnere et modtaget produkt eller anden ydelse til Lexmark helt eller delvist, eller hvis Kunden returnerer et produkt i ringere stand, skal Kunden skadesløsholde Lexmark for de derved opståede tab. Kunden kan derfor på trods af fortrydelsesretten være forpligtet til at opfylde sine betalingsforpligtelser for den periode, der går forud for fortrydelsen. Dette gælder dog ikke, hvis et produkts ringere stand er opstået udelukkende i forbindelse med besigtigelse heraf, f.eks. den form for besigtigelse der kunne være foretaget af Kunden i en forretning. Kunden kan undgå at ifalde erstatningsansvar overfor Lexmark for produkter i en ringere stand, hvis dette er opstået ved almindelig brug af produktet, ved at anvende produktet, som var det ikke ens egen ejendom, og ved ikke at udsætte produktet for en behandling, der kan forringe dets værdi. Produkter der kan sendes med pakkepost returneres på Lexmarks risiko.

Returnering af produkter sker uden omkostninger for Kunden. Produkter der ikke kan returneres med pakkepost afhentes på Kundens adresse. Hvis parterne ifalder erstatningspligt eller skal tilbagebetale et beløb, forfalder sådanne beløb til betaling inden for 30 dage. Denne periode regnes for Kundens vedkommende fra tidspunktet for afsendelse af meddelelse om fortrydelse eller returnering af produktet, og for Lexmarks vedkommende fra modtagelse af meddelelse om at fortrydelsesretten gøres gældende eller fra modtagelsen af et returneret produkt.

5. LEVERING, RISIKO, EJENDOMSFORBEHOLD

5.1

Lexmark ekspederer kun ordrer til adresser i Danmark. De leveringstider, der er anført på Webstedet, i ordrebekræftelser eller lignende, er skønsmæssigt angivet. Skønt Lexmark bestræber sig på at overholde leveringstiderne, er Lexmark ikke forpligtet til at sende produkter og/eller påbegynde en tjenesteydelse inden for en bestemt dato og Lexmark er ikke ansvarlig overfor Kunden, hvis Lexmark undlader at gøre dette.

5.2

Levering skal ske til en gyldig adresse i Danmark oplyst af Kunden med forbehold af Bekræftelsen (“Leveringsadressen”). Kunden skal kontrollere den Leveringsadresse, der er anført på Lexmarks bekræftelse eller godkendelse, og straks underrette Lexmark om eventuelle fejl eller mangler. Kunden hæfter for eventuelle ekstraomkostninger opstået på grund af Kundens ændring af Leveringsadressen efter afgivelse af en ordre.

5.3

Såfremt Kunden afviser eller undlader at modtage et produkt, der leveres i henhold til disse Almindelige Betingelser og Vilkår, overgår risiko for tab eller beskadigelse af produktet. Dette har ingen indflydelse på Lexmarks øvrige rettigheder eller beføjelser.

5.3.1

Lexmark er berettiget til øjeblikkelig og fuldstændig betaling for leverede produkter eller tjenesteydelser, samt enten at foretage levering på den måde, som Lexmark finder mest hensigtsmæssig, eller at opbevare produkter på Kundens risiko.

5.3.2

Kunden skal på forlangende afholde omkostninger for opbevaring af et produkt samt eventuelle yderligere omkostninger, der måtte opstå, fordi Kunden har afvist eller undladt at modtage levering.

5.3.3

Lexmark er berettiget til 30 dage efter det aftalte leveringstidspunkt at afhænde produkterne på en sådan måde, som Lexmark måtte finde hensigtsmæssig. Lexmark er berettiget til modregne en eventuel salgsfortjeneste i tilgodehavender fra Kunden.

5.4

I tilfælde hvor der sker dellevering, udgør hver delleverance en særskilt aftale. Såfremt der forekommer mangler i en eller flere af delleverancerne, er Kunden ikke berettiget til at annullere aftalen som helhed eller aflyse efterfølgende delleverancer.

5.5

Medmindre andet fremgår af disse Almindelige Betingelser og Vilkår, overgår enhver rettighed, risiko samt ejendomsret, herunder men ikke begrænset til risiko for tab eller beskadigelse af produkterne, til Kunden ved afsendelse af produktet fra Lexmark eller Lexmarks repræsentanter, hvis Kunden er en erhvervskunde (og ikke forbruger). Såfremt Kunden mener, at en levering er mangelfuld eller fejlbehæftet, skal Kunden underrette Lexmark herom senest 21 dage fra faktura- eller ordrebekræftelsesdatoen. Forsendelsesdatoer angives skønsmæssigt.

5.6

Ejendomsretten til leverede produkter tilhører Lexmark, indtil den samlede købspris er betalt.

6. PRIS

Prisen er inklusive moms.

Lexmark forbeholder sig ret til at tilbageholde en leverance, indtil der er erlagt fuld betaling af Kunden. Lexmark forbeholder sig endvidere ret til at kræve morarenter, pålægge rykkergebyr samt at gøre krav på eventuelle andre tab, der måtte opstå på grund af Kundens manglende betaling.

7. SOFTWARE

7.1

I tilfælde hvor et leveret produkt er eller indeholder software (“Softwaren”), er denne Software givet i licens af os eller den pågældende licensgiver/ejer afhængigt af bestemmelserne i den relevante licensaftale eller andre licensvilkår, der er vedlagt den pågældende Software (“Licensvilkår”) og/eller produktet. Hertil kommer:

7.1.1

Softwaren må ikke kopieres, ændres, oversættes, distribueres og Kunden må ikke foretage disassemblering, dekompilering eller reverse engineering osv. heraf, medmindre (i) dette er tilladt i henhold til Licensvilkårene, eller (ii) gældende lovgivning udtrykkeligt tillader dette, og det ikke kan fraviges ved aftale.

7.1.2

Medmindre andet fremgår af de gældende Licensvilkår, vil Kundens ret til at returnere og/eller modtage tilbagebetaling i henhold til disse Almindelige Betingelser og Vilkår samt en eventuel returneringspolitik ikke gælde, såfremt Kunden åbner Softwaren og/eller bryder licensseglet og/eller anvender Softwaren.

7.1.3

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt med os, eller andet fremgår af de relevante Licensvilkår, stilles Softwaren til rådighed, som den er og forefindes uden nogen form for garanti, betingelser eller vilkår vedrørende kvalitet, egnethed til særlige formål, ydeevne eller beskrivelse, og Lexmark yder ingen garanti vedrørende installation, konfiguration eller udbedring af fejl/mangler i Softwaren. Kundens rettigheder i relation to Softwareproducenten, -licensgiveren eller -leverandøren fremgår af Licensvilkårene.

8. BEGRÆNSET ERHVERVSMÆSSIG GARANTI

8.1

Nærmere oplysninger om gældende garanti findes i Lexmarks Limited Commercial Guarantee, som er indeholdt i produktbeskrivelsen for hvert enkelt produkt og/eller af den garantierklæring, der følger med alle Lexmarks produkter. Garantierklæringen indeholder oplysninger om, hvorledes man skal forholde sig, hvis man oplever problemer med et Lexmark-produkt i garantiperioden. Det er f.eks. muligt at kontakte Lexmarks hotline telefonisk på det anførte telefonnummer.

8.2

Lexmark tilbyder denne garanti som en gratis producentgaranti i tillæg til eventuelle øvrige kontraktmæssige eller lovgivningsmæssige garantier, som Kunden måtte være berettiget til.

9. GARANTI

9.1

De lovgivningsmæssige bestemmelser gælder.

9.2

Hvis et produkt indkøbes til erhvervsmæssige formål eller af en selvstændigt erhvervsdrivende, udløber garantirettighederne 12 måneder efter levering af produktet.

10. HÆFTELSE

10.1

Lexmark hæfter ubegrænset for legemsbeskadigelse, der umiddelbart er forårsaget af Lexmark eller Lexmarks repræsentanter. Lexmark hæfter endvidere ubegrænset for eventuelle skader, der er forårsaget forsætligt eller med grov uagtsomhed af Lexmark eller Lexmarks repræsentanter. Endelig hæfter Lexmark ubetinget for personskade eller tingskade i henhold til Produktansvarsloven.

10.2

Lexmark hæfter for tab af data forårsaget af grov uagtsomhed, forudsat at Kunden med rimelige intervaller har taget backup af sådanne data, og disse kan rekonstrueres til rimelig udgift.

10.3

Lexmark hæfter udelukkende for uagtsomhed, såfremt Lexmark eller Lexmarks repræsentanter er skyldig i væsentlig misligholdelse, der bringer opfyldelsen af kontraktens formål i fare. I sådanne tilfælde vil erstatningskrav dog være begrænset til, både principielt og beløbsmæssigt, en sådan erstatning, der med rimelighed kunne forudses af Lexmark på grundlag af forholdene på tidspunktet for aftalens indgåelse. Såfremt Kundens tab er dækket af Kundens forsikring, hæfter Lexmark udelukkende for tab, der ikke dækkes af Kundens forsikring samt for eventuelle forsikringsrelaterede tab (f.eks. rentetab i perioden indtil forsikringssummen udbetales, forhøjet forsikringspræmie, osv.).

10.4

Hæftelse for rent økonomiske tab er hermed udelukket (f.eks. produktionstab, indtægtstab, osv.). Lexmark påtager sig intet ansvar for eventuelle skader eller tab, der er opstået på grundlag af force majeure eller for eventuelle forsinkelser eller misligholdelse forårsaget af forhold, der ligger udenfor Lexmarks rimelige kontrol.

11. PERSONLIGE OPLYSNINGER OG FORTROLIGHED

11.1

Lexmark overholder den gældende databeskyttelseslovgivning (Persondataloven) og anvender ikke oplysninger, som er personhenførbare, på anden vis end angivet i dette punkt 11 samt i Lexmarks Persondatapolitik.

11.2

Når Kunden afgiver personoplysninger i forbindelse med ordreafgivelse, giver Kunden samtidig samtykke til, at sådanne personoplysninger kan anvendes i forbindelse med Lexmarks opfyldelse af ordren, herunder til gennemførelse af Kundens betaling i overensstemmelse med Lexmarks Persondatapolitik.
Kunden giver herunder samtykke til, at Lexmark indsamler, bearbejder og gemmer nogle af følgende persondata, som Kunden har opgivet eller opgiver til Lexmark i relation til denne Aftale: Kundens kontaktoplysninger, herunder navn, postadresse, e-mailadresse, telefonnumre, fødselsdato, betalingsoplysninger, osv. (herefter ”Personoplysninger”).

11.3

Oplysninger, herunder Personoplysninger, gemmes af Lexmark International, Inc. på en elektronisk database i USA. Lexmark og Lexmark International Inc. anvender udelukkende Personoplysninger til at behandle Kundens ordre, herunder til at gennemføre betaling. Hvad angår overførsel af Persondata og andre oplysninger til USA, følger Lexmark International Inc. Safe Harbor-principperne og yder derved passende databeskyttelse.

11.4

I forbindelse med kontrol af kreditoplysninger og gennemførelse af betaling kan Lexmark i visse tilfælde udveksle Personoplysninger med tjenesteudbydere, herunder eksterne databehandlere.

11.5

Sikkerhed og ordreafgivelse: Vores software enkrypterer alle Personoplysninger, herunder information om kreditkortnummer, navn og adresse. Det betyder, at de bogstaver Kunden skriver, konverteres til koder, som transmitteres sikkert via Internettet.

12. EJENDOMSRET OG IMMATERIELLE RETTIGHEDER

12.1

Tekst, grafik, logoer, ikoner, billeder, audioklip, digitale downloads, datakompilering og software der ejes af Lexmark (samt kompilering heraf) tilhører Lexmark, Lexmark International, Inc., og/eller disses leverandører og er beskyttet af ophavsretlige og andre immaterielle rettigheder.

12.2

Alle mærker, grafik, logoer, brevhoveder, ikoner, scripts, servicenavne, datakompileringer og software der ikke tilhører Lexmark eller Lexmark International, Inc., tilhører de respektive ejere, der kan være associerede eller på anden vis forbundne med Lexmark eller Lexmark International, Inc. eller leverandører til disse. Webstedet samt materialet på Webstedet må ikke kopieres, reproduceres, ændres, udgives, uploades, offentliggøres, transmitteres, distribueres på nogen måde eller ad nogle kanaler eller på anden vis udnyttes i erhvervsmæssigt øjemed uden forudgående skriftlig tilladelse fra Lexmark.

13. LOVVALG

Aftalen mellem parterne er underlagt dansk ret samt FN’s konvention om aftaler om internationale køb (CISG).

14. ÆNDRING AF DISSE BETINGELSER OG VILKÅR

Lexmark forbeholder sig ret til at ændre disse Almindelige Betingelser og Vilkår til enhver tid. Såfremt Lexmark foretager sådanne ændringer, offentliggøres de ændrede vilkår og betingelser samt dato for ændring på dette websted. Ændringer gælder fra ændringsdatoen.

15. ØVRIGE BESTEMMELSER

15.1

Kunden er uberettiget til at overdrage, overføre, pantsætte eller at foregive at overdrage, overføre eller pantsætte Kundens rettigheder i henhold til disse Vilkår.

15.2

Kunden er uberettiget til at foretage modregning, medmindre dette sker i henhold til retskendelse, eller Lexmark har accepteret modregning. Kunden er uberettiget til at på nogen måde at nægte opfyldelse af Kundens forpligtelser, medmindre dette er støttet på krav der udspringer fra den samme transaktion.

15.3

Kunden anerkender, at disse Almindelige Betingelser og Vilkår har forrang fremfor og annullerer enhver tidligere kontrakt, aftale og samarbejdsordning, skriftlig såvel som mundlig, der udtrykkeligt eller stiltiende måtte være indgået mellem os. Disse Almindelige Betingelser og Vilkår har forrang over eventuelle andre betingelser og vilkår, der måtte forekomme henvisninger til, eller som måtte være underforstået i henhold til forretningsskik og almindelig praksis. Eventuelle andre vilkår og betingelser finder således ikke anvendelse i den udstrækning, dette er tilladt i henhold til gældende lov. I den udstrækning det kan ske i henhold til gældende lovgivning forbeholder Lexmark sig ret til at ændre disse Almindelige Betingelser og Vilkår med skriftligt varsel til Kunden, idet Kunden er berettiget til at skriftligt at afvise Lexmarks ændringer i relation til ordrer, som er bekræftet men endnu ikke gennemført.

15.4

Afvigelser fra betingelser og vilkår i disse Almindelige Betingelser og Vilkår er ikke gældende, medmindre de foreligger skriftligt og er underskrevet af os. Såfremt vi undlader at gøre krav gældende i tilfælde af misligholdelse af et vilkår eller en betingelse, skal dette ikke betragtes som afkald af eventuel senere misligholdelse.

15.5

Der kan følge yderligere vilkår og betingelser med produkter indkøbt på dette Websted, og Kunden accepterer herved at være underlagt sådanne eventuelle yderligere vilkår og betingelser, medmindre Kunden returnerer produktet i ubrugt stand i løbet af 30 dage fra købsdatoen og i forbindelse med returnering underretter Lexmark skriftligt om, at Kunden ikke kan acceptere de pågældende vilkår og betingelser.

15.6

Såfremt en bestemmelse i disse Almindelige Betingelser og Vilkår er helt eller delvist ugyldig, vil dette ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser heri.

15.7

Lexmark er berettiget til at uddelegere opfyldelse af forpligtelser i henhold til den med Kunden indgåede aftale til tredjemand. Kunden erklærer sig herved indforstået med, at Lexmark overdrager eventuelle rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne aftale til en underleverandør.

15.8

Kunden erklærer herved, at indkøb foretages udelukkende til eget brug og ikke med henblik på videresalg eller eksport.

Lexmark, maj 2012